ONIC

S A N Z - Season 7

Info
Name
Gilang
IGN
S A N Z
Role
Core
Social Media

Favorite Heroes
Claude
Yi Sun-Shin
)
Granger